Richtlijn Circusdieren

Sinds haar oprichting in 1995 is de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen voorstander van specifieke regelgeving ten aan zien van het houden en presenteren van dieren in het circus. Op vragen in de Tweede Kamer over wettelijke regels voor vervoer en verblijf van circusdieren, antwoordde de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dr. C.P. Veerman in juni 2005: “Specifieke regels voor circussen zijn naar mijn mening niet nodig. In Nederland is de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen namelijk bezig om regels op te stellen voor het houden van (wilde) dieren in circussen. Dergelijke initiatieven getuigen van het besef van de eigen verantwoordelijkheid. Ik ondersteun dit initiatief dan ook, ook in financiële zin.”

De VNCO kreeg eind 2004 een subsidie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om in het kader van zelfregulerende activiteiten op het gebied van dierenwelzijn van circusdieren een ‘Opzet Nederlandse Regels Circusdieren’ op te stellen. Met als streven heldere, overzichtelijke, controleerbare en werkbare richtlijnen te ontwikkelen ten bate van het dierenwelzijn in het circusbedrijf.

De ontwikkeling van deze richtlijnen heeft plaatsgevonden binnen het Breed Overleg Circusdieren, een platform dat op initiatief van de VNCO zomer 2004 werd opgericht. Het Breed Overleg Circusdieren bestond uit de leden van de VNCO, maar tevens uit niet-aangesloten circussen en producenten, dierentrainers, artiesten, dierendeskundigen en belanghebbenden.

De werkgroep uit het Breed Overleg Circusdieren die deze richtlijnen heeft samengesteld, heeft dit concept begin maart 2006 afgerond nadat het voor commentaar was voorgelegd aan het voltallige Breed Overleg Circusdieren. Het concept is vervolgens toegestuurd aan de Raad voor Dierenaangelegenheden en de Dierenbescherming, die om commentaar zijn gevraagd.

Hoewel deze, met subsidie ontwikkelde, 'Richtlijn Circusdieren' zich in een afrondende fase bevond heeft het Kabinet Rutte II radicaal gebroken met de koers van eerdere Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het Regeerakkoord 'Bruggen slaan' uit 2012 staat immers dat er een verbod komt op wilde dieren in circussen. Geen van beide regeringspartijen had hiervan op dat moment iets in het partijprogramma opgenomen.

In landen als Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk heeft men bewust gekozen voor specifieke regelgeving voor circusdieren onder de vorm van richtlijnen, bekwaamheidsattesten en een licentiesysteem. Een solide onderbouwing voor een verbod op bepaalde diersoorten in het circus ontbreekt en daarom zullen de circussen het Nederlandse verbod op wilde dieren in het circus van 10 september 2015 door Staatssecretaris S. Dijksma voor de rechter brengen.

De VNCO blijft echter ijveren voor een algemene hoge standaard dierenwelzijn voor circusdieren en is ervan overtuigd dat specifieke wetgeving voor het houden en presenteren van circusdieren de juiste manier is. Zij wordt hierin gesteund door circusartiesten en –ondernemers uit heel Europa.

Download hier het document 'Richtlijn Circusdieren'

gemeentelijkbeleid Zanzara piramidegemeentelijkbeleid Etten-Leur
Verberg
Toon